Centrum sociálních služeb Tloskov

sídlo: Tloskov 1, 257 56 Neveklov,
telefon: 317 740 111, GSM: 736 630 862, hlasový informační systém: 317 740 115,
dat.schránka: 76j8qxm, e-mail: centrum@tloskov.cz,
zřizovatel: MPSV.

O nás              Mapa            Orientační plánek 

Kontakty - základní telefonní

 

Informační hlasový systém     317 740 115

Spojovatelka                          317 740 111

PhDr. Matěj LIPSKÝ, Ph.D.     317 740 106

Mgr. Hana CHARVÁTOVÁ       736 630 860

Vladimíra MUCHINOVÁ           317 740 104

Mgr. Hana Čejková 733 714 603

Ing. Hana BAČÍKOVÁ               605 296 151

Více kontaktů - podrobněji

Individuální podpora

Cíle individuální podpory:

  • Umožnit podporovanému člověku prožití hodnotného života.

  • Nabízet doprovod na úrovni fyzické i psychické.

  • Nabízet volnočasové činnosti, tak, aby se podporovaný klient nenudil.

  • Pomoc při zdolávání bariér komunikačních, citových, psychických a fyzických.  

Volnočasové aktivity a relaxační techniky zajišťované
pracovníky  SLUŽBY  DOMOV

Přírodovědný kroužek
 
Cílem je podporovat a prohlubovat
vztah klientů k přírodě a ke zvířatům.
Zařadit do činnosti i klienty
s problémovým chováním.

   

Sportovní aktivita - kopaná
 
Cílem je podporovat u klientů
pohybové aktivity, uspokojovat
potřebu a zájem o tento druh sportu.
Zařazovat i klienty s poruchami
hybnosti.


Keramický kroužek                   
 
Cílem je zapojovat do činnosti
těžce postižené klienty za individuální
podpory, zvyšovat
nabídku zájmových aktivit
v odpoledních hodinách.


Kroužek tanečně pohybový
Cílem je podporovat klienty v pohybových aktivitách spojených s hudbou, rozšiřování nabídky aktivit i pro klienty s těžkým postižením. Podporovat vzájemné kontakty a vazby mezi klienty. Nastavení radostného prožívání, ,,odstraňovat pocity nedostatečnosti“.
 
 
Cyklistický kroužek
 
Cílem je zdokonalovat u klientů základní dovednosti v jízdě na kole, upevňovat základní pravidla silničního provozu, a tím zvyšovat jejich bezpečnost.
Pravidla: Vlastnit ochranné pomůcky - rukavice, přilby, reflexní vesty, kolo v dobrém  technickém stavu.

Hudební kroužek
 
Cílem je poskytnout těžce postiženým
klientům rozvoj hudebních prožitků
a možností další volnočasové aktivity.


Kroužek vaření
 
Cílem je rozvoj praktických
schopností a dovedností spojených s touto činností.
Rozvoj smyslového vnímání
(čich, chuť, zrak).
Zapojováni klientů s těžším postižením.

Snoezelen
Podstata snoezelen vychází z celostního pohledu na klienta. Umožňuje diferencované vnímání, uvědomování si vlastního těla, rozvíjí mezilidský kontakt a komunikaci. Vše probíhá ve stavu relaxace, v příjemné poloze a klient si sám vybírá ze strukturovaných podnětů.
Cíl: Fyzické a psychické pohodlí - „wellness“
Cílem snoezelen je celkové uvolnění klienta. Je třeba si uvědomit, že klienti jsou v pokoji, na rodině vystaveni často značnému napětí a stresu. 
Co je snoezelen:
Náplň „volného“ času pro nejtíže postižené, při níž se uklidní a mohou prožít něco nového.
·        Možnost soustředit se jen na některý smyslový podnět (čich, hmat,     sluch, zrak…).     
·        Rekreační aktivita.

 


Salón krásy
Cíl: změna prostředí, kontakt s jinými klienty, zájem o vlastní osobu, společenské prostředí, příjemné pocity (dotyky, vůně, krémy).


Čajovna
 
Cíl: Změna prostředí, navazování
nových sociálních vazeb,
poslech hudby…

 

Svíčkařský ateliér
 
Cíl: Změna prostředí,
pozorování výroby svíček,
vyzkoušení si dílčích prací,
radost z činnosti.

   

Dále nabízíme doprovod do bazénu, muzikoterapii, bazální stimulaci…

 

   
(c) 2008-2013 DÚSP v Tloskově; (c) 2013 - 2023 CSS Tloskov