Centrum sociálních služeb Tloskov

sídlo: Tloskov 1, 257 56 Neveklov,
telefon: 317 740 111, GSM: 736 630 862, hlasový informační systém: 317 740 115,
dat.schránka: 76j8qxm, e-mail: centrum@tloskov.cz,
zřizovatel: MPSV.

O nás              Mapa            Orientační plánek 

Kontakty - základní telefonní

 

Více kontaktů - podrobněji

 

Informační hlasový systém     317 740 115

Spojovatelka                          317 740 111

PhDr. Matěj LIPSKÝ, Ph.D.     317 740 106

Mgr. Hana CHARVÁTOVÁ       736 630 860

Vladimíra MUCHINOVÁ           317 740 104

Mgr. Hana Čejková 733 714 603

Ing. Hana BAČÍKOVÁ              605 296 151

Služby - sociální rehabilitace pobytová

Sociální rehabilitace pobytová - logo    Sociální rehabilitace pobytová

Poskytování této služby bylo v říjnu 2021 ukončeno.

Kapacita celkem: 0 uživatelů, volná místa: 0.

Kontaktní osoba:
Mgr. Hana Čejková
tel: 317 740 135
e-mail.: cejkovah@tloskov.cz
Sociální oddělení:
Muchinová Vladimíra
e-mail.:
muchinovav@tloskov.cz
Působnost:
Celé území České republiky.
 
Zřizovatel:
MPSV
 
Akce

S uživateli sociální rehabilitace pobytové jsme se zapojili do  Dne autismu – rozsviťte modře.

Den si všichni užili a večerní program zpestřil  svým hudebním vystoupením Adam Mišík.

Hanka Čejková, Radka Jiroušková

Fotogalerie:

 

Poslání
Podporovat možnosti a rozvoj uživatele v oblasti sociálních kompetencí, osobní nezávislosti, zodpovědnosti, emocionální a sociální rozvoj.
 
Okruh osob
Služba je určena pro osoby  s vrozeným i určeným mentálním postižením lehkého a středního stupně ve věku od 13 do 55 let.
CÍLOVÁ SKUPINA
Osoby s výše uvedeným mentálním postižením v kombinaci s dalšími vadami (tělesné, sluchové, zrakové postižení, epilepsie, sy M. Down
Osoby s výše uvedeným mentálním postižením a poruchami autistického spektra.
Osoby s autismem s běžnou podporou.
CÍLE SLUŽBY
Cílem služby je podpora k maximální samostatnosti a minimální závislosti na druhé osobě, využívání kompenzačních a rehabilitačních pomůcek.  Podporovat vývoj uživatele, harmonizovat jej ve všech oblastech a zároveň umožňovat, aby co nejvíce rostla kvalita života uživatele i jeho rodiny.  
FORMA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY  
Služba je poskytována pravidelně jeden víkend v měsíci pro každého uživatele v doprovodu 1 nebo 2 osob (rodiče). Během pobytu má doprovodná osoba odpovědnost za svého syna /dceru/. Poskytuje podporu dle individuálního plánu uživatele.    
KONCEPCE PRÁCE  
Vychází z požadavků uživatele.      
Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:
-  nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů,
-  proškolení v obsluze rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
-  nácvik péče o domácnost, chod kuchyně, nakupování
–  učit se hospodařit s penězi,
-  nácvik samostatného pohybu, včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru, cestování,
-  nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům.  

Obrázková forma k nácviku sociálních dovedností.
Obrázková forma k nácviku sociálních dovedností.  

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
-      doprovázení na terapie a aktivizační činnosti,
-      nácvik chování v různých společenských situacích,
-      nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace dle potřeb a přání uživatele, využívání alternativních komunikačních systémů.  

Aktivizační činnosti:

-     nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
-     rehabilitace,
-     muzikoterapie individuální nebo skupinová,
-     bazénová terapie,
-     pedagogické ježdění na koních, zooterapie,
-     bazální stimulace
-     pohybové aktivity v tělocvičně nebo na venkovních hřištích
-     ateliéry (textilní, keramický, truhlářský, zahrada, výroba papíru)
-     učit uživatele cítit se v bezpečí, cítit se angažovaný,
-     podpora rozvoje vlastní identity, umožnění navázání komunikace s okolím, zvládnutí orientace v prostoru a čase.

Nácvik sociálních dovedností.
Nácvik sociálních dovedností

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
-     poskytování informací z oblasti základního sociálního poradenství,
-     uplatňování práv
–    osobní svoboda, svoboda pohybu, právo na ochranu soukromí, právo na svobodné rozhodování.

Text ke stažení/tisku

 • Úhrady:

  Dle platné Směrnice - Úhrady. Tato Směrnice je uživateli volně k dispozici na společenské místnosti ubytovacích prostor Fontána.

 • Fotogalerie:
  Letní setkání
  (po kliknutí).
  Nácvik soc. dovedností - pečení
  (po kliknutí).
  -
  Nácvik soc. dovedností - strukturované učení, vaření, domácí práce, nakupování
  (po kliknutí).
  Pracovní ateliéry - zahrada
  (po kliknutí).
  Pracovní ateliéry, strukturované učení, bazén
  (po kliknutí).
  Sociální rehabilitace pobytová
  (po kliknutí, pdf formát).
  Podpořili jsme Světový den autismu 2. 4. 2014 (po kliknutí)

 • Záznamový systém pro potvrzení účasti ve službě sociální rehabilitace pobytová se Vám přihlásí na telefonním čísle 317 740 333.

 • Předpříjmový pohovor a Smlouva o poskytování sociální služby:

  Během předpříjmového pohovoru jsou dojednány individuální požadavky, cíle a potřeby žadatele. Ty se zaznamenávají na předpříjmový formulář, který je podkladem pro individualizaci smlouvy.

  Žadateli je předložen formulář smlouvy, v případě potřeby rovněž obrázková verze. Je specifikován individuální cíl žadatele o službu SRP. Žadatel si odnáší originál předpříjmového záznamu, poskytovateli zůstává kopie.

  V předpříjmovém formuláři se dojednávají, další postupy a důležitá fakta spojená s nástupem a způsobem poskytování služby tak, aby žádná důležitá sdělení, podstatná pro nastavení optimální služby danému uživateli, nebyla opomenuta.

  Formulář smlouvy a specifikace smlouvy je projednán se žadatelem osobně a žadateli je tento dokument zaslán dle vyjednaných postupů k detailnímu prostudování nejpozději do  14 dní.  

  Pokud se žadatel rozhodne využívat službu SRP, přiváží podepsanou smlouvu nejpozději v den nástupu do služby. Smlouva obsahuje i údaj o způsobu ukončení smlouvy, výpovědní dobu u dané služby a způsob podání výpovědi.  

  Součástí předpříjmového pohovoru je i osobní návštěva ubytovacích prostor domu Fontána, které jsou vyhrazeny pro poskytování dané služby.

  Lékařské potvrzení (doc)

 • Stížnosti NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

  Každý uživatel služby má právo stěžovat si na kvalitu nebo způsob poskytování služby SRP. Poskytovatel má pro tyto účely podrobný vnitřní dokument, včetně jeho obrázkové podoby pro názornou a jednodušší srozumitelnost dle potřeb uživatele. Každý žadatel je seznámen s tímto právem již během předpříjmového pohovoru. Písemná forma tohoto dokumentu je žadateli plně k dispozici. Současně je tento dokument nedílnou přílohou Smlouvy o poskytování služby SRP. 

 • Pravidla pro bydlení:

  Každý zájemce o službu je seznamován s těmito vnitřními dokumenty již během předpříjmového pohovoru. Pravidla pro bydlení jsou k dispozici v i názorné a zjednodušené podobě pro zajištění lepší srozumitelnosti žadateli. Pravidla vymezují situace tak, aby byla zajištěna základní pravidla příjemného a respektujícího lidského soužití. V pravidlech jsou podrobně popsány (v obrázkové formě znázorněny) i sankce při porušení těchto pravidel a možnosti výpovědi smlouvy při opakování přestupku. Tato pravidla jsou uživateli volně k dispozici na společenské místnosti ubytovacích prostor Fontána, případně předány uživateli na osobní vyžádání.

(c) 2008-2013 DÚSP v Tloskově; (c) 2013 - 2023 CSS Tloskov