Centrum sociálních služeb Tloskov

sídlo: Tloskov 1, 257 56 Neveklov
telefon: 317 740 111, GSM: 736 630 862, hlasový informační systém: 317 740 115 (bude aktualizován),
dat.schránka: 76j8qxm, e-mail: centrum@tloskov.cz,
zřizovatel: MPSV.
zřizovatel: MPSV

O nás              Mapa            Orientační plánek 

Kontakty - základní telefonní

 

Informační hlasový systém     317 740 115

Spojovatelka                          317 740 111

PhDr. Matěj LIPSKÝ, Ph.D.     317 740 106

Mgr. Hana CHARVÁTOVÁ       736 630 860

Vladimíra MUCHINOVÁ           317 740 104

Mgr. Hana Čejková 733 714 603

Ing. Hana BAČÍKOVÁ               605 296 151

Více kontaktů - podrobněji

 

Přehled povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě.

 

1. Úplný oficiální název povinného subjektu Centrum sociálních služeb Tloskov
(do 31. 3. 2013 Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově)
2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost Zřízovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
www.mpsv.cz
Na Poříčním právu 1/376
128 01  Praha 2
3. Popis organizační struktury povinného subjektu Příspěvková organizace
(do 31. 12. 2012 rozpočtová organizace)
4. Kontaktní poštovní adresa, telefon, fax, e-podatelna Centrum sociálních služeb Tloskov,
Tloskov 1, 257 56 Neveklov,
telefon: 317 740 111, fax: 317 740 113, podatelna@tloskov.cz
5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti ČNB, Praha 1, č. ú.: na dotaz.
6. Identifikační číslo organizace (IČ) 00640841
7. Daňové identifikační číslo (DIČ) neplátce DPH
8. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok viz informační servis
9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace telefonicky podaná žádost (telefon: 317 740 111)
písemně podaná žádost (Centrum sociálních služeb Tloskov, Tloskov 1, 257 56 Neveklov)
elektronicky podaná žádost ( podatelna@tloskov.cz
Žádost o poskytnutí informací (formulář)
10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí podatelna Centra sociálních služeb Tloskov
e-podatelna CSS Tloskov (podatelna@tloskov.cz)
11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech do 15 dnů od doručení zamítavého rozhodnutí nebo do 15 dnů od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti, může žadatel podat ministerstvu rozklad, o němž rozhodne ministr ve lhůtě do 15 dnů od předložení rozkladu povinným subjektem; pokud v této lhůtě nerozhodne, považuje se odvolání za zamítnuté. Proti tomuto zamítavému rozhodnutí se nelze odvolat; je však přezkoumatelné soudem.
Rozklad se podává písemně na adrese CSS Tloskov, nebo prostřednictvím elektronického formuláře podepsané elektronicky nebo pokud bude do 3 dnů doplněn písemně tak bez elektronického podpisu (viz § 19 odst. 1 správního řádu). 
12. Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat Rozklad proti rozhodnutí o neposkytnutí informace (podatelna@tloskov.cz, lipskym@tloskov.cz)
13. Popisy postupů (návody pro řešení životních situací)  
14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí  
15. Sazebník úhrad za poskytování informací  
16. Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací Výroční zprávy zveřejňujeme na svých webových stránkách.
17. Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu.  

 

(c) 2008-2013 DÚSP v Tloskově; (c) 2013 - 2023 CSS Tloskov